Proletärernas natt


Föjande text är skriven av von trasproletär. Undertecknad presenterar den med respekt för dess angelägna tema.
Texten är en kommentar till, för att citera von trasproletär: "Jacques Rancières avhandling 'La Nuit des prolétaires' från 1981, eller snarare dess engelska översättning 'The Nights of Labor".
Textens hela titel är "Proletärernas natt - Arkiv över arbetares drömmar i 1800-talets Frankrike."  Tack till von trasproletär för tillåtelse att publicera den på becqon.

Proletärernas natt - Arkiv över arbetares drömmar i 1800-talets Frankrike.

"Snart kommer du att lämna denna värld, och jag kan inte säga mer än vad du också säger med Victor Hugo; 'Mina dagar förbleknar från dröm till dröm'. Vem kan bättre än vi förstå all sorg i den versraden: Vi som så ofta har försökt att vandra ut på dagen utan de ekonomiska resurserna; vi som vet om alla de nöjen Gud frikostigt har skapat på jorden, men som vi bara har smakat i fantasin; vi som har känsla för vår värdighet men som alltid har sett den gå oförlöst; vi, som kort, har hoppats och misströstat gång på gång"

Orden är golvläggaren Bergiers. De skrevs i ett brev till snickaren Louis Gabriel Gauny i maj 1832. Det är en uppmaning till Gauny att ta farväl av den gamla världen och dess av borgerskapet påtvingade lönearbete. Han ville att Gauny istället skulle följa med honom och dela det sanna livet i en kristen socialistisk kommun i Amerika. Bergier och Gauny var franska arbetare i Paris som drömde om ett liv i en värld bortom kapitalismen.

Bergier och Gauny figurerar i den franske filosofen Jacques Rancières avhandling 'La Nuit des prolétaires' från 1981, eller snarare dess engelska översättning 'The Nights of Labor. The Workers' Dream in Nineteenth-Century France' som kom åtta år senare 1989. Boken ger inblickar i uppskattningsvis ett tjugotal arbetares farhågor och drömmar från 1830-talet fram till 1850-talet. Enstaka nedslag görs även vid senare tidpunkter i slutet av några av arbetarnas liv. När vi först bekantar oss med dem är de i tjugoårsåldern. De har själva eller tillsammans med andra bestämt att de inte längre ska tolerera det icke-tolererbara. Vad de fann outhärdligt var, som Rancière konstaterar i förordet till den engelska versionen, inte så mycket fattigdomen, de låga lönerna, de obekväma husen, eller ens den ständigt närvarande oron för hungern. Det var någonting ännu mer grundläggande: ångesten av tid och därmed liv som varje dag dödas med lönearbete eller sökandet efter det. Liv utan något annat syfte än att tills vidare bevara krafterna av underordning gentemot de dominerande. De avskydde förnedringen att dag efter dag tvingas tigga efter lönearbete. Det var alltså inte i första hand de specifika påfrestningarna i livssituationen de gjorde uppror mot, utan de underliggande förutsättningarna för den. Deras frihetsvision skiljde sig därför markant från hela den senare reformistiska arbetarrörelsens. De var inte stolta, hedersamma och skötsamma arbetare vilka ville kontrollera sitt arbete. Tvärtom föraktade de rutinen, disciplinen, uttråkningen och underdånigheten. De ville befria sig från lönearbetet fullständigt och snarast möjligast. Drömmarna var bland annat om en ickedelad tid utan arbetslösa säsonger. En värld där tjänster, utan underkastelse till arbetsköpares goda vilja, belönades med nöjet att vara sin egen istället för att behöva sälja sig själv. Deras vittnesmål försvårar all idealisering av förindustriella hantverkares arbetssituation. I de flesta fallen försökte de likväl inte att förverkliga de socialistiska och kommunistiska drömmarna som exalterade dem. Istället nöjde de sig i regel med att fantisera, diskutera och skriva om dem.

När de i Sankt Simons eller Charles Fouriers anda försökte bygga in den drömda friheten i självförvaltade kommuner ledde det bara till vad Rancière kallar "objektifieringen av arbetets kungadöme". Dessa pseudorevolutionära projekt hade för mycket destabiliserande motsättningar för att fungera. Ett konservativt och romantiserat motstånd mot den nya storskaliga industrikapitalismen blandades med småskalig påstått progressiv kapitalism. Filantropernas altruistiska och idealistiska hängivenhet blandades med entreprenörernas egoistiska materialism. De sekteristiska kommunerna var följaktligen för konstlade och isolerade för att fungera. Det är emellertid ingen pessimistisk berättelse. Bokens drama är ingen tragedi. Den ständiga dubbeltydigheten tillåter inga sådana enkla slutsatser.

Källmaterialet är främst hämtat från olika tidningar och tidskrifter som proletärerna gjorde om nätterna. Några av de mest frekvent återkommande publikationerna är: den sankt simonianska 'La Ruche Populaire', den nykatolska 'L'Atelier', och de mer sekulära och kommunistiska 'La Fraternité' och 'Le Populaire'. Arkiverad brevväxling och dagböcker används också. Det görs ingen hierarkisk åtskillnad mellan beskrivning, fiktion och argument. Rancière påstår i ett nyskrivet förord att vi ändå aldrig kommer att få veta om ett nedskrivet minne om barndomen, en beskrivning av en arbetsdag, ett opiumrus eller en fundering kring en nattlig dröm är autentiska. Alla narrativa former är sätt att konstruera eller dekonstruera en levd värld. Rancières dialektiska kommentarer och frågor problematiserar hela tiden till synes självklara läsningar och tolkningar. Han menar att det inte finns någon folklig intelligens upptagen av praktiska saker eller en lärd intelligens hängiven abstrakt tänkande. Allt är samma intelligens. Texterna kategoriseras följaktligen inte som kvarlevor eller berättelser som han i sin upphöjda och distanserade forskarroll ska förklara. Istället används de som referenser vilka verkade för att konstruera en alternativ social värld. Publikationerna kom att påverka vad läsarna tänkte på och framför allt hur de tänkte om det. Syftet med studien är att redogöra och presentera texterna så att deras radikala energi kan skapa resonans även i de nutida läsarnas värld. En resonans som ifrågasätter den liberala ideologins ordning och reda vilken ängsligt kategoriserar språk, tid och liv. Rancières dröm är följaktligen 1800-talets kristna fourieristers största farhåga: ett globalt arbetarklassuppror som förgör den kapitalistiska civilisationen.

'Proletärernas natt' är aktuell i samband med en serie översättningar av banbrytande modern fransk humanistisk forskning till hindu. När avhandlingen kom fick den tydligen mycket kritik för sin subjektiva och poetiska stil som ansågs göra den ovetenskaplig. Numera räknas boken som nydanande inom fransk arbetarhistoria. Jag vet inte om den engelska versionen är oförändrad eller något omarbetad för att bli mer publikvänlig. I vilket fall saknar den helt en formell vetenskaplig översikt av metodik, teori och tidigare forskning. Framställningsformen är istället den kritiska essäns. Rancière närläser arkivmaterialet prövande: är texterna ännu meningsfulla och vad man i så fall kan få ut av dem? Han försöker att tänka materialet vidare för att ertappa det med underliggande insikter. Stilen är ett experiment med ett metaforiskt berättande. Uttrycket är aforistiskt, lyriskt och bitvis ironiskt. Läsaren leds genom förtroligheter, vardagsanekdoter, dikter, filosofiska spekulationer och politiska framtidsprogram. Begrepp, namn och händelser kommenteras bara kortfattat efter hand som de dyker upp. Boken har tre delar som problematiserar var sin aspekt av arbetarklassen; arbete, militans och klassmedvetande. Denna tematisering är dock inte speciellt tydlig vid läsningen utan ämnena tenderar att överlappa varandra. Även kapitlens upplägg är lättlöpande och associativt. Bitvis är boken irriterande att läsa i motviljan till precisering. Långa hemlighetsfulla avsnitt, vars avsikt och mening förblir dunkla, kan likväl i nästa mening övergå i noggrant formulerade och klargörande resonemang.

Avhandlingen är en frustrerad motreaktion till den dogmatiska marxistiska teori och politik och den styltiga sociologi som dominerade bland franska vänsterintellektuella under 60- och 70-talet. Rancière verkar tycka att företrädare för inriktningarna reducerade de människor som var deras forsknings- och diskussionsobjekt. Till de mer välbekanta vänsterintellektuella hörde bland annat hans tidigare läromästare Louis Althusser, som var partifilosof för kommunisterna, samt sociologen Pierre Bourdieu. Inspiration till undersökningens inriktning och ämne fick Rancière under arbetet med tidskriften 'Les Révoltes logiques'. Under 70-talet försökte dess medarbetare skriva ett alternativt historiskt minne, baserat på tankar och idéer underifrån. Att studera vad arbetare hade att säga om sakernas tillstånd var enligt tidskriftens skribenter betydligt intressantare än att studera exempelvis Marx skrifter. I fråga om Marx vill Rancière med studien komma bort från hans ambivalenta förhållande till parisiska arbetare; otåligheten med deras småborgerliga moraliserande (och ofta kristna) föreningar och beundran för deras militans i ständigt återkommande gatustrider. En både fördömande och idealiserande inställning vilken övertogs av bland annat den självutnämnda Marxapostlen Althusser. Rancière vill vända på perspektiven: kanske var de parisiska arbetarnas tankedisciplin mer revolutionär än deras fysiska utbrott, deras leenden mer rebelliska än deras krav, deras fester mer subversiva än deras upplopp?

Historien som berättas är huvudsakligen den om de nätter som bröt av från den normala ordningen av tiden och livet som lönearbete på dagen och återhämtande sömn om natten. Även nätterna tillhör som bekant indirekt de arbetsköpare som leder och fördelar dagens arbete. I detta avbrott levde och drömde proletärerna det omöjliga eller åtminstone det onormala; upplösningen av den uråldriga hierarki som underordnade kroppsarbetare borgerliga och adliga skönandar, vilka hade getts privilegiet att tänka:

"Du vet inte sorgernas sorg, den vulgära sorgen hos lejonet som har fastnat i fällan, hos ofrälset som konfronteras med det fruktansvärda arbetet i verkstaden, fängelsets ändamålsenliga förtvinande av ande och själ med uttråkning och tokeriet med långvarigt arbete. Dante, din gamle djävel, du reste aldrig till det riktiga helvetet, helvetet utan poesi! Adjö!" (Gauny, 'La Ruche Populaire', april 1841)

Citatet kommenteras av Rancière med frågan om det är Gaunys farväl till poeter som bara känner till helvetet i sin fantasi och till söner av fina familjer som bara lider i sina tankar. Sedan kommer Rancière med en för boken typisk öppen fråga; men å andra sidan så är inte de värsta lidandena tankens? Bokens huvudpersoner offrade nätternas sömn för subversiv verksamhet. På så vis var dessa bohemiska verkstadspoeter och kvartersfilosofer ganska udda figurer i förhållande till sina arbetskamrater och grannar. Men de fick ändå förtroendet att föra deras talan. Dels för att de kunde formulera sig bättre, men kanske framför allt för att de lyckades visa någonting för läsarna som gick bortom kritiken mot löner och arbetsförhållanden; de visade att proletärer var mer än bara arbetskraft och därför borde bli behandlade som människor till vilka flera liv hörde. De var människor som läste, tänkte, debatterade och skrev. De hade något att säga och kunde argumentera för sin sak. Borgarna och adeln presterade helt andra berättelser om arbetarna. De skildrade dem som lönsamma produktionsenheter eller farliga upprorsmakare. Konsekvensen av de borgerliga och adliga beskrivningarna av arbetarna var att deras rätt till frihet, rättvisa och jämlikhet förnekades. För varför skulle en potentiellt farlig arbetskraft utan tankeverksamhet ha någonting att säga till om? De proletära skribenterna hävdade tvärtom att om det var någon som misslyckades med att meritera sig till titeln 'man/medborgare' så var det den ignoranta borgerligheten och adeln.

Rancière verkar anse att de riktigt farliga arbetarna är de som utvecklar förmågor som är värdelösa för förbättringen av deras materiella liv och som dessutom får dem att förakta detsamma. Han resonerar om en "vägrandets makt" för icke-anpassning till kapitalismens lönearbete och bytesvärde. Utförde dessa proletära poeter, filosofer och redaktörer genuint radikala handlingar genom att helt eller delvis bryta med timlönebarriären; den som separerade dem som utförde värdeskapande arbete från dem som sysslade med mer självvald intellektuell och konstnärlig verksamhet? Rancière vill osäkra klassbegreppet såsom reformistiska vänsterdebattörer använder det. Detta görs genom att icke-konsolideringen framhävs. Proletärerna skiljs från det enhetliga sociala objektet 'arbetarklass' med dess givna plats i den sociala ordningen enligt forskare såsom Althusser och Bourdieu. Bokens vittnesmål bekräftar inte deras teorier om vad arbetare borde göra i historien. De ville inte emanciperas genom självförvaltat arbete eller genom medlemskap i toppstyrda partier och fackföreningar. Vad som främst definierar persongalleriet är inte deras identifikation med ett jobb eller en klass utan en livssituation som de dagligen ifrågasatte. Den gemensamma verkligheten var erfarenheten av ett prekärt liv som de mest av allt ville undkomma. Rancière verkar göra gällande att persongalleriet kan vara proletariatet i sin prekära och spretiga essens. Det mest elementära för arbetarna var livssituationens osäkerhet snarare än exploateringen av deras arbete. Osäkerhetens misär intensifierades av relationen gentemot arbetsköparen. Dennes blick och attityd stämplade ofta deras livssituation som en konsekvens av den enskilde arbetarens moraliska svaghet.

Gauny var bara en av många som beslutade att göra arbetets monotoni och arbetslöshetens dagdriveri till en källa av frigörelse. Han hade en längtan att leva motsättningen att vara en kroppsarbetare som filosoferar. I likhet med flera av de andra levde han mellan gränser: mellan proletariat och borgerlighet, mellan materialism och andlighet, mellan arbete och fritid. Detta gränsöverskridande exponerade de sociala gränsernas godtycklighet. Gauny såg att ett väl utfört arbete bara ledde till mer tyranni varför han inte förespråkade en rationell omdaning av världen. Han ville inte arbeta och helst inte kämpa för eller mot arbetet i sig. Vad han ville var att vandra, tänka och diskutera. För honom var det mer åtråvärt att äga sin tid än att äga produktionsmedlen på en av dessa föraktliga arbetsplatser. Därför skrev han fram uppenbarelsen av en annorlunda värld och initieringen av en ny sorts relation mellan människor. Han förespråkade ett samhälle där människors konsumtion av vardagsvaror reducerats för att göra folk mindre beroende av och bättre rustade för att bekämpa marknadsekonomin. Med Marx begrepp kan vi säga att han förordade bruksvärdet framför bytesvärdet. Ingen behövde förklara för arbetarna att de var exploaterade - det visste de redan genom grundligt beprövad erfarenhet. Det nya för dem var idén att de kunde vara ämnade för någonting annat än verkstädernas slit. I publikationerna fick läsarna inblickar i andra världar; visioner av andra verkligheter än kapitalets som borgarna gjorde allt för att förneka.

Problemet med det samhälleliga organiserandet av de fysiska behoven var enligt en del av skribenterna att; antingen lovades tillfredsställandet av varje materiellt behov, men utan medlen att tillfredsställa dem. Eller så garanterades tillfredsställelsen, men med ett tvång som eliminerade de mest värdefulla njutningar som de lockade människan med. Nämligen friheten att arbeta och vila när man kände för det. Rancière hävdar å sin sida att den kommunistiska drömmen enbart kan räddas genom att "avlägsnas från motsättningen som oavbrutet uppdagar njutningsfulla innehav i hjärtat av dedikationen, individualism i hjärtat av samfälligheten, den gamla världen i hjärtat av den nya världen". Han tror inte att det finns någon lösning på vad han kallar "kommunismens omöjliga problem, problemet att få produktionens utveckling och den mänskliga själens utveckling att sammanfalla i en blixt".

Bokens historiska stoff hjälper läsaren att tänka bortom motsättningen mellan behov och begär. I gliporna mellan begreppen har Rancière funnit längtan. Denna sinnesstämning var den viktigaste drivkraften för arbetarna. Den skapade en både intimt försonande och utopiskt trotsande motståndshandling. Arbetarnas gestaltade längtan erkände deras egna umbäranden och saknad. Samtidigt övervanns bristfälligheten genom vidareförmedlandet till omvärlden och ända till oss på 2000-talet. Det var och är en längtan som bejakar sin brist, sin negation. Motsatsen till denna längtan är konsumtionens köpimpuls som är ett förnekande av bristen. Därför utmynnar den i besvikelse. Desillusionen kommer av vanmakten inför den ouppnåeliga varan. Den är en illusion eftersom de positiva löftena om perfektion och lycka som den varumärkes- och livsstilspropagerande reklamen lovar, inte förverkligas när vi väl har varan i våra händer. Ett av kapitalismens fundament är att vår längtan koloniseras av detta konsumtionsbegär. Vi ska tro att vår längtan som sådan saknar allt egenvärde. De aktuella arbetarna kompenserade vanmakten inför det meningslösa lönearbetet med att bejaka just det egenvärdet. Det gjordes i en motståndets estetik byggd av deras revolutionära längtan.

'Proletärernas natt' är inte alltid lätt att begreppsliggöra och förstå, men den är aldrig lätt att avfärda. Materialet förser läsaren med en omfattande kommentar till frågan om människans möjligheter till frihet i och bortom kapitalismen. Den radikala sömmerskan Désirée Véret uttrycker bokens mångtydiga öppningar ganska väl i ett brev på gamla dagar; hon borde ha varit drygt åttio år vid tillfället:

"Trots att jag har levat mer på drömmar än på realiteter, fruktar jag illusioner. Jag förstör dem genom att analysera dem, givet att min ålder har lugnat mina passioner. Men jag har tillräckligt kvar för att tillfredsställa optimismen som färgar mina besvikelser och bevarar mig" (Véret till Victor Considérant, juli 1891)

De berörda arbetarna insåg möjligheten att leva ett annat liv. Vissa av de mer välbeställda försökte som sagt till och med börja nya mikrosamhällen i Amerika där det fanns tillgänglig mark i överflöd. Även om de självförvaltande kommunerna med sin planerade arbetarkapitalism misslyckades, bestod faktumet att de högre klassernas sociala och intellektuella verklighet kunde förnekas och dess gränser överskridas. Det handlade inte om att kräva det omöjliga utan om att själva få det att hända: att som de mer penningstarka ta båten över Atlanten och börja bygga och odla, eller att som de fattigare ta tid från arbetsdagen eller ge upp nätterna för att diskutera och skriva. Utmaningen för de nattligt sammansvurna proletärerna blev att sälja sin kropps arbete utan att alienera sitt tänkande. Deras diskreta radikalism var likväl inte enbart ett privat terapeutiskt nöje. Tidningarna och tidskrifterna bidrog till att få folk att frigöra sig från en identitet som simpla, mindre värda arbetare. Tvärtom förmedlade publikationerna att de var kapabla till all den sofistikation som tidigare hade varit ett privilegium för de klasser som inte behövde oroa sig för arbete och mat. Samma klasser som till följd av skrifterna fick svårare att argumentera för arbetarnas mindre värde. En arbetarklassens subversiva elegans frammanades. Och frammanas.

Ett citat från det nyskrivna förordet, om vad han hoppas att boken kan bidra till, ska få avsluta dessa anteckningar och kommentarer till Rancièrs kontrareformistiska arbetarhistoria:

"I vår värld, precis som i deras, är utmaningen att obstruera och förändra tidens ordning, påfört som det är av ett system av dominans. Att motsätta sig styret av kapitalistiska och statliga eliter och deras experter med en intelligens som kommer från alla och var och en"


Rubicons Kropp"Cynism har alltid en koppling till svaga muskler och överflödigt fett, medan heroism och en mäktig nihilism är kopplade till vältränade muskler. Detta beror på att heroism när allt kommer omkring är kroppens grundprincip och härrör ur kontrasten mellan kroppens styrka och dödens destruktion"
Yukio Mishima
Vad hoppas på i en värld som så vänt ryggen den mäktiga nihilsm Mishima förknippar med "vältränade muskler"?
Döden lever i varje rörelse, i varje gest, i varje leende som var och någon gör sig skyldig till.
Kropp är vapen, bekämpar begär den endast anandes förmögen.
"Människans essans" är lika förhatlig som identifiktionen av någon med samtidens gissel.

Endast i smärta, att bära oket, är oket lättare att bära. Med blicken fixerad vid den ofrivilliga glädje som musklers anspänning skänker låter sig revolutionär avsikt ges form.

Kroppar, som inte är någons, i någons tid som inte är någons, i någon utom någon - den fallande tendensen i göranden och låtanden, i hopplöshet och vanmakt - i ögonblick av vansinnig klarhet, när begreppens responsorium interpellerar, låter munnen bekänna: ja, här är någon!

Kropp är vapen som i saknaden efter ett värdigt ok att kämpa under, kommit att bli främmande för sin egen styrka.
Kropps dröm om sin framtida död har förlorat den ära från kommande släkten någon ej förmår föreställa sig, de som kommer kunna ärva det någon avsagt sig.

Allt är förlorat, kapitalet har flytt, övergiven är någon berövad värdig smärta att axla.


RSS 2.0