the shape of freedom & erotics to come


 

flickans blick

 att vara säker på sin sak och samtidigt ha dåligt omdöme - förödande.

bedagad värld, uppsluppet förfallen och i de flesta avseenden förlorad för impulser denna site i stunder sökt artikulera -

vad som låter sig formuleras är ännu trotsig gest - en avsikt som Lord Chandos kanske sympatiserat med.

längs gränser för möjliga distinktioner mellan fantasi/verklighet, högt/lågt, sant/falskt och liknande hemsökta allvarliga avsikter, rör sig tanken retrospektivt i textens linje.

föregripande förmågan att på förhand föra det ännu ej formulerade till begreppet; erotikens traumatiska kärna - förlorad i orgasmens förmenta tillfredställande av begäret.

vad som intresserar är således det konventionellt overkligas plats i begreppslig matris som bevarar och upphäver binär förståelse av vad det överhuvudtaget innebär att föra resonemang: teoretiskt arbete.

det overkligas intrång och plats. verklighetens genomskinliga slöjor visar och döljer. allt är uppenbart mystiskt; att hålla fast vid det mediokra med förvissningen om att intet annat gives och att det är nästintill en helig plikt att upprätthålla översteprästens nit för det allra heligaste, den ensamme förbedjaren.

en pervers individualism som ska svara mot den 'enskildes' öde.romankonst som tillåter erotisk poetik, som skänker skärpa och uppmärksamhet, formas utan "egen ansträngning".

kanhända för att vissa författare förmår tala, skriva från ett okänt land som förför med självklar auktoritet och okända krav på lydnad - kroppen uppfattar kallelsen: begäret gives här en pregnant plats på väg mot mognad.

Begäret - den hemliga stränghetens tilltal; en suverän makts genomgripande gestaltande av handlingar vars mening den nivellerande världens pratmakare det inte är givet att uppfatta, dess osynlighet. den som har höra han må höra.

att vara lojal 'deus absconditus' - dold gud - guden ger sig till känna på kroppens yta med tecken .

kropp - den med sig själv internaliserade strukturen hos psyket: hudyta, kropps metaforiska djup och enda lidelse.

erotikens poetik, manifest skänks den i förnekelsens form, innehållet förbryllar och gör ensam för livet, gemeinwesen.

kanhända kommer de bli hörda som ej bett, de bli funna som ej sökt - den främmande auktoritetens krav på lydnad är den regulativa möjligheten att artikulera den kommande frihetens gemenskaper.


 


RSS 2.0