Vakna maskindrömmar

Sol....i en sorts eftertänksam krank blekhet så lätt övergår.

Becqon har ej publicerat text under en tid, något varje läsare uppmärksammat. Infernalisk leda vid samtidens ord, vid det egnas monotoni och begreppens skevhet.

Det finns dock intentioner att i sinom tid återkomma med text på temata som ej förvånar de som är bekanta med de texter som här publicerats.

Tanken är att kännas vid den mörka underström som försätter den "Den ekonomiska-tekniskt-politiska jordskorpan" i en rörelse svår att begreppsligt artikulera, men säkert är ett, den "börjar krympa [...] och det gäller att utifrån den tektoniska processens antydningar utröna de slutgiltiga geologiska och landskapliga formerna"*, de former som avgör ödets mening - "Klimathotet".

Avser att artikulera Frontens ethos i anknytning till tankegångar hos tänkarna Andreas Malm, Alf Hornborg, George Monbiot och den polske teaterteoretikern Jerzy Grotowski.

Återger ett stycke text från den 3:e december 2007,  Gränsens Ethos - Epilog #1 med anledning av nyss nämnda föresats:

"I-världen-varons kris är subjektiv tillika planeterisk.

En politikofilosofisk saklighet kan både glädja och göra skillnad när det teoretiska arbetet vrider fascismbegreppet ur vissa händer och säger: Den filosofiske Fascisten är revolutionär i marxistisk mening, men "tror" ej på arbetaren, ej heller på havererad reformism.

Den filosofiske Fascisten är konservativ, men ej nostalgisk, utan  i Moeller van den Bruck's mening: att vara "konservativ är att frambringa förhållanden som det är lönt att bevara".

Demokratin som vi känner den är för fascisten ett förakt för det gemensamma/sociala/staten, ett avsägande av suveränitet som tillkommer de levande."


* Citattecknen avser citat 1:4 av Hugo Fischer i Exkurs / inter pares.


RSS 2.0