Tänkande, Subjektivitet & Fascism, del III

Du bist front
På omslaget av tidskriften Cahiers pour l'analyse, som publicerades på 1960-talet i Frankrike, pryddes omslaget av ett motto formulerat av Canguilhem:


"Att bearbeta ett begrepp är att förändra dess räckvidd och tydlighet, generalisera det genom införlivanadet av undantag, föra ut det från dess ursprunliga hemvist, använda det som modell, kort sagt att genom ordnade transformationer och stegvis tilldela det formens funktion."

 


Att tänka och "bearbeta" begreppet med känslig blick för dess "funktion" låter förstå hur just skrivandets eller tänkandets matrialitet ej är något annat än meningskeendets modus par exellence: "införliva" och "transformera".

( Om begreppsparet tänka/skriva, se del I).

 

Postulerandet av en kontextens gräns får således stå tillbaka för meningskeendets ödmjuka makt över tänkande - för begripande av abstraherandets rötter i skeendet självt.

Den självklarhet som strängt gör invändningar är meningskeendets motstånd och avgörelse, dess immanenta mening.


I korthet: att tänka begreppen 'fascism', 'subjekt' och 'tänkande' med en marxistisk meningsfront, innebär att vara "otrogen" med den initiala händelsen: meningskeendets evokativa tvång; tvånget att mot-svara begreppens interpellerande och uthärda begreppspänningens valence/valens, dvs transformation.

Med
det sagda i det följande är det icke svårt att uppfatta, att det här är fråga om att göra tvivlet på skrivande - tillika antagonismen mot det "det egna" - produktiv."Meningsfront" föregriper konfigurer som implicerar det introducerade begreppet "diskursivt objekt"( se del I), vars syftning  är artikulerad men återstår att tänka i relation till "subjektets positionering i textproducerandet" och "fascismens begrepp".

Detta i avsikt att fördjupa en i flera avseenden marxistisk position - en marxistisk immanens, som givit upp hoppet om något kommande men äger blick för frontens mening.


                                                                              forts följer.


Lexicon

Valens:
Valens (Flavius Valens), född år 328, död den 9 aug 378, romersk kejsare. Valens var känd som "den sista äkta romaren".
(Wikipedia)

Valence:
1. Chemistry
a. The combining capacity of an atom or radical determined by the number of electrons that it will lose, add, or share when it reacts with other atoms.
b. A positive or negative integer used to represent this capacity.
2. The number of binding sites of a molecule, such as an antibody or antigen.
3. The ability of a substance to interact with another or to produce an effect.
4. Psychology The degree of attraction or aversion that an individual feels toward a specific object or event.
5. Linguistics The number of arguments that a lexical item, especially a verb, can combine with to make a syntactically well-formed sentence, often along with a description of the categories of those constituents. Intransitive verbs (appear, arrive) have a valence of onethe subject; some transitive verbs (paint, touch), two the subject and direct object; other transitive verbs (ask, give), three the subject, direct object, and indirect object.
6. The capacity of something to unite, react, or interact with something else.

(TheFreeDictionary)

RSS 2.0